Maeckes logo

Browser      Tests      Gereedschap      Talen


Talen

Dit is een woordenboek.

 


Algebra
代数 Algebra
代数数 algebraïsch getal
代数 algebraïsch

Basis
基数 basis (het is niet 基數 kardinaliteit)
基地 basis (?)

Binomium
牛顿二项式定理 Binomium van Newton
二项式定理 Binomium
二项式 binomische formules
二项式 binomium
二项式系数 binomiaalcoëfficiënt

Breukrekenen
分子 teller
分母 noemer
红利 deeltal
除數 deler
分数 breuken
整数分子 hele teller
整数分母 hele noemer

Coëfficiënten
系数 coëfficiënt, factor, modulus ???
coëfficiënt
coëfficiënt
二项式系数 binomiaalcoëfficiënt

Coördinaten
笛卡尔坐标 Carthesische coördinaten
矩形坐标 Rechthoekige coördinaten
坐标 coördinaat

Complexe getallen
复数 Complex getal
复杂数字 complexe getallen

Continue
连续 continue - opvolgend
连续体 continuüm

Delen
除法 deling, delen
长除法 staartdeling
比率 verhouding
verhouding van

Differentiëren
差异化 Differentieerbaar
导数 afgeleide
微分 differentiëren
导数的定义 definitie van de afgeleide
微分算子 differentiaaloperator

Divergentie
散度 divergentie (operator)
发散 niet als operator gebruiken

Exponenten
指数 exponent
负指数 negatieve exponent
指数函数 exponentiële functie
指數 exponentiële functie
指数函
exponentiële functie
指函数 exponentiële functie
自然指数函数 natuurlijke exponentiële functie

Factor
因数 factor
因子 factor
因素1 factor 1
因数 1 factor 1

Faculteit
階乘 faculteit
零因子 nul faculteit

Getallen
1(个) Is dit nu werkelijk het getal 1 ?
1(一) Is dit nu werkelijk het getal 1 ?
数字 getal (punt)

Gulden snede
黄金分割率 Gulden snede
黄金比 gulden snede

Hopital
洛必达法则 Regel van Hopital
洛必达法 regel van Hopital
洛必达 regel van Hopital

Hypothetisch
假想 hypothetisch
假设 hypothetisch
假说 hypothese

Imaginair
虚数单位 imaginaire eenheid
虚单位 imaginaire eenheid
虚一性 imaginaire eenheid
纯虚数 imaginair getal

Integreren
整合 integratie
积分 integraal

Interacties
作用 interactie
互动 interactie
相互作用 interacties
作用来计 wisselwerking

Intervallen
间隔 interval
单位间隔 eenheidsinterval
单位区间 eenheidsinterval

Isgelijk
等号 isgelijkteken
方程符号 gelijkheidsteken

Kardinaliteit
卡性 kardinaliteit
基數 kardinaliteit (het is niet 基数 basis)

Klokken
时钟 Klok
计时 klok - timing (?)
   

Kwadrateren
平方 kwadraat

Leptonen
輕子 lepton
乐普顿 lepton
跃迁子 lepton

Licht en foton
光速 lichtsnelheid
光的速度 snelheid van het licht
licht
光子 foton
光粒子 lichtdeeltje

Limieten
极限 limiet
limiet

Logaritmen
对数 logaritme
对数的定 definitie van de logaritme
自然对数 natuurlijke logaritme

Macht
功率 Macht         in Edge heet dit vermogen
macht
次幂 tot de macht
权力 machten
权力的转移 machtsverheffen (?)

Negatief
负数 negatief getal
负指数 negatieve exponent
负平方 negatief kwadraat

Oneindig groot
无穷大 Oneindig
无限 oneindig aantal
可数的无限 aftelbaar oneindig
可数的无限 overaftelbaar oneindig

Plaats
场所 Plaats
位置 plaats - positie - locatie (duidelijk)

Priemgetallen
质数 Priemgetallen
质数 priemgetal

Product
积规则 Productregel
product

Quotiënt
商数 Quotiënt
quotiënt, verhouding

Rotatie
轮换 Rotatie
rotatie, draaiing

Snijpunten
交叉点 snijpunten  wordt niet gebruikt
交点 snijpunt

Som
总额 Som
som, totaal, altijd
en, som

Systemen
量子系统 Quantumsysteem
系统 systeem
systeem

Termen
术语 Term
term, item

Toestanden
状态 toestand
量子态 quantumtoestand
量子状态 quantum toestanden
时间状 tijdelijke toestand

Vectoren
矢量 Vector
向量 vector
矢量空间 vectorruimte
向量空间 vectorruimte

Vermenigvuldigen
乘法 Vermenigvuldigen
vermenigvuldiging
vermenigvuldigen

Worteltrekken
提取根 worteltrekken
平方根 kwadraatwortel
个根 wortel - nulpunt