Maeckes logo

<    1    >


收缩系数

狭义相对论中,收缩因子 α时间长度质量变化的因子,如果该物体在运动中。

 


解释

无尺寸收缩系数定义为

其中

    γ 洛伦兹系数

 


备选方案1

收缩系数也可以写成

其中

    v 相对速度
    c 光速

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands