Maeckes logo

<    1      2    >


Dalende en stijgende faculteiten

Bij een dalende faculteit worden de factoren telkens met 1 verminderd

Bij een stijgende factulteit worden de factoren telkens met 1 verhoogd

 


Uitleg

De eerste dalende faculteiten zijn

De eerste stijgende faculteiten zijn

 


Extra informatie

De Amerikaanse informaticus Donald Knuth heeft deze notatie ontwikkeld.

 


Deutsch   English   Español   Français