Maeckes logo

<    1    >


11(十一)

数字 11 有一些有趣的细节。

 


质数

因为 11 只能被自己除掉,所以它是一个质数

 


帕斯卡三角形

你可以通过在数字 11 的连续幂下写出帕斯卡三角的发展

1
1    1
1     2     1
1     3     3     1
1     4      6      4     1

110 = 1,  111 = 11,  112 = 121,  113 = 1331, 114 = 14641。但这并没有这样继续下去。

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands