Maeckes logo

<    1    >


强子

强子是一种仅由夸克组成的亚原子粒子

 


解释

所有的哈德隆强交互作用都很敏感。双子介子都是哈德隆

F E R M I O N E N B O S O N E N
H A D R O N E N
B a r y o n e n M e s o n e n
p
proton
n
neutron
··· π
pion
K
kaon
···

 


额外信息

美国物理学家詹姆斯-比约肯在 1968 年证明夸克是点状粒子

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands