Maeckes logo

Browser      Tests      Gereedschap      Chinees      Russisch      Arabisch


Chinees woordenboek


Algebra
代数 algebra
代数数 algebraïsch getal
代数 algebraïsch

Argument
论据 argument
参数 argument of parameter

Basis
基数 basis (of kardinaliteit)
基地 basis (?)
基础 basis

Binomium
牛顿二项式定理 binomium van Newton
二项式定理 binomium
二项式 binomische formules
二项式 binomium
二项式系数 binomiaalcoëfficiënt

Breukrekenen
分子 teller
分母 noemer
红利 deeltal
除數 deler
分数 breuk
整数分子 hele teller
整数分母 hele noemer
混合馏分 gemengde breuk
不适当的分数 oneigenlijke breuk
假分 onechte breuk
小数点后的分数 decimale breuk

Cijfers
數字 cijfer (digit)

Coëfficiënten
系数 coëfficiënt, factor, modulus
coëfficiënt
二项式系数 binomiaalcoëfficiënt

Coördinaten
笛卡尔坐标 carthesische coördinaten
矩形坐标 rechthoekige coördinaten
坐标 coördinaat

Complexe getallen
复数 complex getal
复杂数字 complexe getallen
复杂的数字 complexe getallen
复平面 complexe vlak
复数平面 complexe vlak

Constante
常数 constante
数学常数 wiskundige constante

Continue
连续 continue - opvolgend
连续体 continuüm

Cotangens
餘切 cotangens
切线 tangens

Delen
除法 deling, delen
长除法 staartdeling
quotiënt

Differentiëren
可微 differentieerbaar
可微分 differentieerbaar
可微的 differentieerbaar
导数 afgeleide
differentiaal
微分 differentiaal, differentiëren
区分 differentiëren (onderscheiden)
差异化 differentiëren (differentiatie)
微分算子 differentiaaloperator
微分运算符 differentiaaloperator
导数的定义 definitie van de afgeleide

Dimensies
维度 dimensie
无维 dimensieloos
无尺寸 geen afmetingen

Divergentie
散度 divergentie (operator)
发散 niet als operator gebruiken

Domein en Bereik
domein (en gebied)
領域 domein
范围 bereik

Exponenten
指数 exponent
负指数 negatieve exponent
指数函数 exponentiële functie
指数函
exponentiële functie
指函数 exponentiële functie
自然指数函数 natuurlijke exponentiële functie

Factor
因数 factor
因数1 factor 1
因子 factor
因素 factor (soms faculteit?)
factor

Faculteit
阶乘 faculteit
階乘 faculteit
0 的階乘 nul faculteit
院系 faculteit van een universiteit

Getallen
getal, nummer, aantal
数字 getal (punt)
数目 nummer, constante, coëfficiënt
这个数字 dit getal, dit aantal, dit nummer
1(个) Is dit nu werkelijk het getal 1 ?
1(一) Is dit nu werkelijk het getal 1 ?
數字 cijfer (digit)

Gulden snede
黄金分割率 gulden snede
黄金比 gulden snede
金比 gulden snede

Hopital
洛必达法则 regel van Hopital
洛必达法 regel van Hopital
洛必达 regel van Hopital

Hypothetisch
假想 hypothetisch
假设 hypothese
假说 hypothese

Imaginair
虚数单位 imaginaire eenheid
虚单位 imaginaire eenheid
虚一性 imaginaire eenheid
纯虚数 imaginair getal

Inductie
完全归纳 volledige inductie
完全的归纳 volledige inductie
完全感应 volledige inductie

Integreren
整合 integratie
积分 integraal - Integreren

Interacties
作用 interactie
互动 interactie
相互作用 interacties - wisselwerkingen
作用来计 wisselwerking

Intervallen
区间 interval
单位区间 eenheidsinterval
间隔 interval
单位间隔 eenheidsinterval

Isgelijk
等号 isgelijkteken
方程符号 gelijkheidsteken
等于符号 gelijkteken

Kardinaliteit
卡性 kardinaliteit
基數 kardinaliteit
基数 kardinaalgetal (of basis)

Kettingbreuk
连分数 kettingbreuk
续分数 kettingbreuk

Kettingregel
连锁法则 kettingregel
连锁规则 kettingregel
链条规则 kettingregel
鏈式法則 kettingregel
链式规则 kettingregel

Klokken
时钟 klok
计时 klok - timing (?)

Kwadrateren
平方 kwadraat
正方形 kwadraat, vierkant, kwadrateren
二次函数 kwadratische functie
二次函数的逆 inverse van een kwadratische functie

Leptonen
輕子 lepton
乐普顿 lepton
跃迁子 lepton

Licht en foton
光速 lichtsnelheid
光的速度 snelheid van het licht
licht
光子 foton
光粒子 lichtdeeltje

Limieten
极限 limiet
limiet

Logaritmen
对数 logaritme
对数的定 definitie van de logaritme
自然对数 natuurlijke logaritme

Macht
macht
功率 macht
动力 macht
权力 machten
权力的转移 machtsverheffen (?)
幂律运算 machtsverheffen (?)
幂運算 machtsverheffen
幂级数 machtreeks
幂函数 Machtsfunctie

Materie
物质 materie
反物质 antimaterie
反粒子 antideeltje - antimaterie

Negatief
负数 negatief getal
负指数 negatieve exponent
负平方 negatief kwadraat

Objecten
物体 object - lichaam

Omgekeerden
倒数 omgekeerde
逆向 omgekeerde

Oneindig
无穷 oneindig
无穷大 oneindig groot
无限小 oneindig klein
无限 oneindig (aantal)
可数的无限 aftelbaar oneindig
不可数的无限 overaftelbaar oneindig
不尽 overaftelbaar (eindeloos)
无休止 oneindigheid

Operaties
操作数 operand
操作数 operand
运算符 operator
算子 operator

Plaats
场所 plaats
位置 plaats - positie - locatie (duidelijk)

Priemgetallen
质数 priemgetal
素数 priemgetallen

Product
积规则 productregel
积法则 productregel
product
产品 product (?)

Punt
点在无限远处 punt op oneindig
在无穷大处的点 punt op oneindig

Quantumsystemen
量子系统 quantumsysteem
系统 systeem
systeem

Quantumtoestanden
状态 toestand
量子态 quantumtoestand
量子状态 quantumtoestand
时间状 tijdelijke toestand

Quotiënt
商数 quotiënt
quotiënt, verhouding

Rotatie
轮换 rotatie
rotatie, draaiing

Snijpunten
叉点 snijpunt
交点 snijpunt

Som
总额 som
som, totaal, altijd
en, som

Termen
术语 term
条款 termen
term (item)

Transcendente getallen
超越數 transcendent getal
超凡的数字 transcendent getal
超验的数字 transcendent getal

Vectoren
矢量 vector
向量 vector
矢量空间 vectorruimte
向量空间 vectorruimte

Verhouding
比率 verhouding
比例 verhouding
verhouding

Vermenigvuldigen
vermenigvuldigen
乘法 vermenigvuldiging
乘数 vermenigvuldiger
乘方 vermenigvuldigtal

Verwaarkoosbaar
可忽视 verwaarloosbaar
可以忽 verwaarloosbaar
可以忽略不计 verwaarloosbaar

Worteltrekken
提取根 worteltrekken
平方根 kwadraatwortel
wortel - nulpunt

Zwakke interactie
弱相互 zwakke interactie
弱互动 zwakke interactie
微弱的互动 zwakke interactie
弱核力 zwakke kernkrachten