Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >AFGELEIDE VAN DE SINUS

113.      VI.  De  goniometrische  functies  sin x,  cos x
en tg x.
    Wij nemen eerst :


dus:

    Bij deling door Δx:

    Gaan we nu tot de limiet over:

     In § 103 vonden we:

,  indien  x  uitgedrukt  wordt  in  de  radiaal  als
eenheid.

    Dan is echter ook:

    Wij komen tot het resultaat:

f(x) ≡ sin x   →    f'(x) ≡ cos x  ............. (VIa)

    Mits men de radiaal als hoekmaat kiest, is
cos x de afgeleide functie van sin x.

 

Uit

ALGEBRAÏSCHE HOOFDSTUKKEN

tweede, herziene druk
bezorgd door
M. L. KOBUS

J. B. WOLTERS – GRONINGEN, BATAVIA – 1938