Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


对数指数

反对数描述了一个指数函数,其中的指数是一个对数

e ln x = x

 


解释

我们取指数函数

e n = x

并想计算 n。所以我们必须回答这个问题。我们需要把基数 e 提高到多少倍才能得到 x? 答案是

为幂   ln x

一开始的拼写就把大家吓跑了。我们只要记住,对数是指数函数的反向

 


例1

对数的定义可知,可以把每个数写成指数函数,所以

1 = eln (1)

因为 ln (1) = 0,所以你可以得到

1 = eln (1) = e0 = 1

零次幂总是提供值 1

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский