Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    >


1(个)

数字 1 也叫因素 1,因为不受它的影响。

 


解释

每一个数字乘以 1,都会保持不变。这使得1的表如此简单。但还不止于此。幂運算的含义是 "用指数表示的基数,把 1 因数与基数如此频繁地相乘",也是指

a3 = 1·a·a·a
a2 = 1·a·a
a1 = 1·a
a0 = 1

指数零表示系数 1 不与基数相乘,结果只剩下 1。这种记法产生 00 ≝ 1 1就可以了。

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский