Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    >


0(零)

几个世纪以来,关于數字 0 是否是一个数字的讨论一直存在。现在我们把它叫做数字,要写小数,我们只需要它。

 


解释

有了加法减法就没有问题了

     和     

乘法效果好

     和     

在除法中,只有分子可以是零,分母可能永远不会是零,所以

令人惊讶的是,除以零会产生两种结果

然而,零除以零

可以进行幂運算,所以

但零的次方无法计算,根据定义确定为

零的平方根

 


历史

628 年,印度天文学家布拉马古普塔是第一个给出用零计算规则的人。


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский