Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


金色部分

黄金部分用断链的方式写为

φ = [1;1,1,1,..]

 


解释

黄金分割被定义为

在右手边,你可以替代 φ,从而得到断链的情况

 


例1

计算连续的收敛性可以得到

计算结果稳定下来,于是出现了数字 1.61803398874989…

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский