Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


虚数单位

你可以正式定义虚数单位 i –1 的根,所以

无论这意味着什么。

 


解释

这个定义显然已经过时了,但不幸的是,它仍然经常被用于教科书中。目前虚数单位的定义为

 


例1

对于负数的平方根,适用特殊的计算规则。如果你把实数的计算规则应用于复数,你会得到

          

这是不对的,因为

数的平方根必须还原为算术根,以便能够用它进行计算。

 


例2

虚数单位没有实值,但

ii = 0.207879576...

也被称为欧拉的奇迹。你永远不会把这个写成


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands