Maeckes logo

<    1      2      3    >


偶然账户

概率的定义是有利结果的量与可能结果的数量之

    P(G) =    好评数  
  结果数

 


解释

如果你掷骰子,1, 2, 3, 4, 56 的几率总是相同的。如果你一定要投 6 分,那几率正好是 。只有 1 个有利的结果,有 6 个可能的结果。你把这个写成

因为你马上就会明白。

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский