Maeckes logo

<    1      2    >


正方形

把一个数乘以它本身叫做平方

a × a = a2

 


解释

在学校里,我们都要学习乘法表。还有一张表,你们没有单独学过。

0 ×  0 =   0
1 ×  1 =   1
2 ×  2 =   4
3 ×  3 =   9
4 ×  4 =  16
5 ×  5 =  25
6 ×  6 =  36
7 ×  7 =  49
8 ×  8 =  64
9 ×  9 =  81
10 × 10 = 100
11 × 11 = 121
12 × 12 = 144

这些方块在毕达哥拉斯的表里形成了一条对角线。

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский