Maeckes logo

<    1      2      3    >


权力规则

推导幂函数幂规则如下

 


解释

我们使用函数

我们也可以把它写成

乘积法则进行微分,得到

因此,我们可以很容易地看到,在一般情况下

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский