Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    >


幂運算

通过增加功率,以虚数单位为基础,你会得到一个不断变化的发展的

对于偶数幂           i 0 = 1,     i 2 = –1,     i 4 = 1,     i 6 = –1,     等等。

对于奇数幂           i 1 =  i,     i 3 =  –i,     i 5 = i,      i 7 =  –i,     等等。

 


解释

对于大国来说,顺时针方向如下 (clockwise)

i 0 = 1 ,       i 1 = ,       i 2 = –1 ,     i 3 = –i
i 4 = 1 ,       i 5 = i ,       i 6 = –1 ,     i 7 = –i

或逆时针 (counter-clockwise)

i 0  = 1 ,     i –1 = –i ,     i –2 = –1 ,    i –3 =  i
i –4 = 1 ,     i –5 = –i ,     i –6 = –1 ,    i –7 =  i

这通常用于系列开发。

 


阿冈德图

你可以在复平面上画一个单位圆

阿冈德图显示了指定点的数值 1i–1i

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands