Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


负数

负数的平方根没有实际价值。然而,你可以用它来计算。

 


例1

你不能简单地将负数的根相乘,计算

          

是错误的。你必须使用虚数单位,它被定义为 i2 = –1,然后你会得到

你可能没有想到。

 


例2

两个负根的除法

给出一个正数,但你可能没有想到其他的东西。

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский