Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


负平方

要进行复数的计算,虚单位的定义就可以了

i 2 = –1

它可以使一个平方负数

 


解释

它仍然有其他后果,因为有

而这又是正数。还有一个第 4次幂,得到的结果是负数。为此,我们先将一个复数的平方,得到的是

所以适用

 


例1

对于虚单位的根应用

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский