Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


负指数

负指数描述一个分数

 


例0

在学校里你学会了

那么你一定已经知道 20 = 1 和 21 = 2

 


例1

负指数可以是一个有理数

 


例2

你不能除以零,所以

0–1 = ?

 


例3

虚单位的倒数可以计算为

因为虚单位没有实际价值。

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский