Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


奇偶性(偶数和奇数)

自然数的奇偶性是指除以二时的余数。所以它表示一个数字是偶数还是奇数

 


解释

偶数是二的倍数。不是偶数的整数叫做奇数。偶数被 2 整除。数字 0 是偶数,因为它等于 2 乘以 0

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands