Maeckes logo

<    1    >


Plasmon

Een plasmon treedt op als alle elektronen tegelijk ten opzichte van de ionen trillen.

 


Uitleg

De gequantificeerde schommelingen van de ladingsdragerdichtheid in vaste toestand worden plasmonen genoemd; quantummechanisch worden ze behandeld als bosonische quasideeltjes.

Wat het foton vertegenwoordigt voor elektromagnetische golven, vertegenwoordigt het plasmon voor trillingen in het fermi-gas van metalen. Net zoals licht (een optische oscillatie) bestaat uit fotonen, bestaat de plasma-oscillatie uit plasmonen.

 


Geschiedenis

Het plasmon werd in 1952 voor het eerst voorgesteld door de Amerikaanse natuurkundige David Bohm.


Deutsch   English   Español   Français   中文