Maeckes logo

<    1      2      3      4      5    >


 
112.      V.    Hulpstelling  betreffende het differentië-
ren van het quotiënt van twee gegeven functie
s.

Stel   de   gegeven   functies    en  ,  terwijl  de  quotiënt-
functie  is:
    Nu is:

 .
   Delen we door Δx:    Door limietovergang komen we tot het resultaat:

............................(V)

   In  woorden:  de  afgeleide  van  het  quotiënt  van  2  functies
wordt  als  volgt  gevonden:
    Vermenigvuldig  de  deler (noemer)  met  de
afgeleide van het deeltal
(teller); eveneens het
deeltal (teller) met de afgeleide van de deler
(noemer). Verminder het eerste product met het
tweede en deel tenslotte dit verschil door het
kwadraat van de deler (noemer).

    Deze   stelling  leert  ons,   hoe   we  gebroken functies
moeten differentiëren.

Uit

ALGEBRAÏSCHE HOOFDSTUKKEN

tweede, herziene druk
bezorgd door
M. L. KOBUS

J. B. WOLTERS – GRONINGEN, BATAVIA – 1938