Maeckes logo

fx-82EX


数字

卡西欧的计算器上,你可以用按键输入数字 0 - 9

 0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

 


例1

计算 0 × 1 = 0

 0  ×  1  = 0×1
0

而且还 0 × 0 = 0

 0  ×  0  = 0×0
0

 


例2

计算 0 ÷ 1 = 0

 0  ÷  1  = 0÷1
0

 


例3

输入 1 ÷ 0

 1  ÷  0  = Math ERROR
[AC]  :Cancel
[◄][►]:Goto

而且还 0 ÷ 0

 0  ÷  0  = Math ERROR
[AC]  :Cancel
[◄][►]:Goto

除以零总是给出一个信息

 


例4

计算 10 = 1

 1  x  0  = 10
1

 


例5

输入 00

 0  x  0  = Math ERROR
[AC]  :Cancel
[◄][►]:Goto

尽管根据定义,可以确定 00 ≝ 1。考虑到这是一个警告。

 


例6

计算 π0 = 1

x10x x  0  = π0
1

 


例7

输入 0!

 0  x-1 = 0!
1

这是正确的,因为根据定义,可以确定 0! ≝ 1.

 


例8

计算 cos (0) = 1

cos  0  = cos(0
1

 


例9

计算 0 = 0

 0  = 0
0

 


例10

计算

 0    ×    0  = 0C0
1

 


解释

十进制系统中,你需要用 0 来表示十进制数中的一个位置没有价值,如数字 12305。一个数字的整数值也可以是 0

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский