Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


等式 x2 = 2x

对于方程 x2 = 2x,我们有 x = 2 的简单解。但还有一种解决方案,你很容易猜到。

 


解释

而该解为 x = 4,因为

42 = 24     ⇒     16 = 16

我们没看到那么快,你要搜索一下。接下来的问题当然是:还有没有其他解决办法

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский