Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


2次方根

数字二的平方根

 


解释

正方形的边和直径的比值不能用任何一对整数来写。所以它们是不可比的。正因为如此,2 被称为无理数。在你的计算器上你可以看到 2 = 1.4142135... 它位于 12 之间的数线上。

1
2
1

 


历史

毕达哥拉斯学派中,这被认为是一个证明,证明整数没有资格描述现实世界。


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский