Maeckes logo

<    1      2      3    >


复数根

复数的根必须被还原为算术根,以便能够用它进行计算

 


解释

复数可以通过使用虚单位 i 2 = – 1 的定义进行转换。这样你就不再有减号了。通过乘法,你可以得到

其中 ab正数

 


例1

计算结果

产生一个负数,我相信你也没想到会这样。所以这不是

          

 


例2

计算

          

是错误的。该功能

只适用于算术根。代数根必须先还原成算术根。

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский